: 10 Time Tracking - Time Tracking Made Simple

Algemene voorwaarden van levering van producten, goederen en diensten door Lessieux holding BV en/of Lessieux BV


Artikel 1: begrippen
 • Lessieux BV (Lessieux): De onderneming waarmee Opdrachtgever een overeenkomst sluit of wenst af te sluiten
 • Opdrachtgever: Iedere rechts- of natuurlijk persoon die met Lessieux een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten
Artikel 2: algemeen
 • De toepasselijkheid van de navolgende algemene voorwaarden geldt voor elke offerte, verkoopovereenkomst en dienstverlening van Lessieux.
 • In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in een overeenkomst tussen Lessieux en Opdrachtgever alsmede in algemeen geldende voorwaarden van Lessieux, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst of voorwaarden onverkort van kracht blijven. Partijen zullen alsdan over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen
 • Door met Lessieux een overeenkomst aan te gaan, doet de Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend deze voorwaarden van Lessieux van toepassing zijn.
 • Wijzigingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen
Artikel 3: aanbiedingen en overeenkomsten
 • Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel op de aanbieding is vermeld. Indien geen geldigheidsduur is aangegeven zijn offertes gedurende 30 dagen geldig.
 • Opdrachten aan Lessieux gelden als onherroepelijk aanbod zo lang de opdracht niet door Lessieux is geweigerd.
 • Een overeenkomst komt tot stand in geval van een gedaan aanbod zodra Lessieux de acceptatie van een aanbod heeft bereikt en in geval van een door Opdrachtgever verstrekte opdracht zodra Lessieux deze opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 • Indien in de acceptatie naar aanleiding van de toegezonden offerte wijzigingen en/of aanvullingen worden voorbehouden dan komt in afwijking van hetgeen in de vorige alinea is gesteld de overeenkomst pas tot stand indien Lessieux aan Opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen en/of aanvullingen van de offerte in te stemmen
Artikel 4: verplichtingen Lessieux en Opdrachtgever
 • Voor de verplichtingen van Lessieux is de inhoud van de schriftelijke opdrachtbevestiging bindend en bij gebreke daarvan de offerte.
 • Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Lessieux worden gesteld of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen eventueel extra kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Opdrachtgever dient steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens of inlichtingen aan Lessieux te verschaffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door de leverancier te verlenen diensten en voor het beveiligen van gegevens.
Artikel 5: levertijd
 • Lessieux zal de producten en/of goederen leveren, dan wel opgedragen diensten verrichten, binnen de op de orderbevestiging aangegeven termijn. Deze termijn is naar beste vermogen vastgesteld. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal Lessieux Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op een vergoeding van schade. Overschrijding van een leveringstermijn met meer dan 6 maanden geeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • De levertijd gaat in na de totstandkoming van de overeenkomst en nadat Lessieux de beschikking heeft gekregen over alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of betaling van een overeengekomen betalingstermijn
 • De levertijd wordt verlengd indien door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen in de opdracht worden aangebracht. De levertijd wordt voor de duur van de door die wijziging ontstane vertraging verlengd. De extra kosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever
 • Indien de uitvoering van een opdracht plaatsvindt door levering in gedeelten zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie met alle rechtsgevolgen worden beschouwd. Elke deellevering wordt afzonderlijk gefactureerd
 • Lessieux is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden, haar moeten doen vrezen dat Opdrachtgever zijnerzijds zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen
Artikel 6: overmacht
 • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt gehinderd door overmacht van de zijde van Lessieux en/of haar toeleveranciers zullen de verplichtingen van Lessieux worden opgeschort. De levertijd zal met de tijdsduur der vertraging door overmacht worden verlengd zonder dat Lessieux gehouden is tot vergoeding van enige schade
 • Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandigheden waardoor naar regelen van billijkheid en redelijkheid nakoming ofwel tijdige nakoming van de overeenkomst, of een gedeelte daarvan, niet kan worden gevergd van Lessieux. Hieronder wordt mede begrepen de situatie die ontstaat doordat het door toedoen van derden voor Lessieux onmogelijk blijkt de voor de vervulling van de overeenkomst essentiële informatie van derden te verkrijgen alsook o.a. oorlog, oorlogsgevaar, rellen, revoluties, sabotage, natuurrampen (storm, cyclonen, aardbevingen, overstromingen, waterschade, blikseminslag), explosies, brand, bedrijfsstoornis, vernietiging van machines en/of fabriek c.q. overige installaties, boycotten, bedrijfsbezetting, werkonderbreking, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden buiten schuld of toedoen van Lessieux waardoor tijdige nakoming der overeenkomst redelijkerwijze niet van Lessieux kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren.
 • Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 6 maanden zijn zowel Lessieux als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit recht heeft Lessieux tevens indien mocht blijken dat de nakoming als gevolg van overmacht blijvend verhinderd mocht zijn. Lessieux is alsdan niet gehouden enige schadevergoeding te betalen. Zij heeft wel het recht eventueel door haar gemaakte onkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen
Artikel 7: prijzen
 • Tenzij uit de offerte c.q. opdrachtbevestiging anders blijkt, gelden de prijzen af plaats van vestiging van Lessieux. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • De door Lessieux vastgestelde prijzen zijn gebaseerd op de hoogte van arbeidslonen, grondstoffen, materialen en onderdelen, alsmede van alle andere kosten waaronder mede begrepen belastingen en sociale lasten zoals deze gelden op de datum van offerte/opdrachtbevestiging.
 • De door Lessieux vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, invoerrechten, accijnzen, heffingen en rechten tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Lessieux is gerechtigd wijzigingen in deze tarieven aan Opdrachtgever door te berekenen.
 • Lessieux is bevoegd de prijzen te verhogen indien zich een wijziging voordoet in de hoogte van voormelde factoren tussen het tijdstip van aanbieding/opdrachtbevestiging, en het tijdstip van levering, uiteraard met inachtneming van de wettelijke voorschriften en na mededeling aan Opdrachtgever.
 • Voor leveranties onder een bedrag van € 75,00 is Lessieux gerechtigd naast de verzendkosten ook administratiekosten in rekening te brengen.
Artikel 8: risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
 • Het risico van door Lessieux geleverde c.q. ter beschikking gestelde producten en/of goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering.
 • Lessieux behoudt zich ten aanzien van alle geleverde producten en/of goederen dan wel te leveren producten en/of goederen het eigendom voor totdat door betaling door de Opdrachtgever zijn tenietgegaan:
  • de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die producten en/of goederen;
  • de vorderingen inzake door de Lessieux ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  • de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten
 • Opdrachtgever is verplicht de producten en/of goederen op eerste verzoek van Lessieux aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten en/of goederen wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van deze producten en/of goederen te bepalen op het moment van de terugname.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en/of goederen te vervreemden of te bezwaren. Het is Opdrachtgever echter toegestaan genoemde producten en/of goederen binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat Opdrachtgever op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Opdrachtgever mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en/of goederen in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
 • Opdrachtgever is verplicht de in lid 2 bedoelde producten en/of goederen te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten en/of goederen van (potentiéle) belanghebbende derden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde producten en/of goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de hier bedoelde producten en/of goederen treden in de plaats van deze producten en/of goederen.
Artikel 9: verzending
 • Verzending geschiedt voor rekening van Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de af te leveren producten en/of goederen in ontvangst te nemen staat het Lessieux vrij:
  • De producten en/of goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en de daaruit voortvloeiende extra kosten en schaden op Opdrachtgever te verhalen. De producten en/of goederen worden alsdan geacht te zijn geleverd, hetzij
  • De overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist ontbonden te verklaren en de door haar hierdoor te maken kosten en geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
Artikel 10: betaling
 • Alle facturen dienen zonder enige aftrek door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald aan Lessieux, tenzij anders overeengekomen. Een betaling wordt door Lessieux als ontvangen beschouwd zodra het verschuldigde is bijgeschreven op een van haar rekeningen.
 • Lessieux is gerechtigd vooruitbetaling van een of meerdere termijnen te eisen indien de omvang van de opdracht daartoe aanleiding geeft. Indien de verlangde betaling binnen de door Lessieux gestelde termijn uitblijft, heeft Lessieux het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zij zal Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en opnieuw verzoeken binnen een door haar te bepalen termijn aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Indien betaling binnen die termijn niet plaatsvindt heeft Lessieux het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd de haar verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op schadevergoeding.
 • Eventuele garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 • Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de te naamstelling van de factuur of overeenkomst.
 • Bij niet c.q. niet tijdige betaling zal Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het ogenblijk waarop de betaling had moeten plaatsvinden, is Opdrachtgever aan Lessieux een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand over de openstaande bedragen.
 • De op de incasso vallende buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van degene aan wie Lessieux de opdracht tot incasso heeft verstrekt (o.a. kosten deurwaarder, incassobureau, advocaat) komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 zonder dat Lessieux behoeft aan te tonen dat deze kosten zijn gemaakt.
 • Betalingen aan Lessieux strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en daarna op de hoofdsom.
 • Het bij dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Lessieux volledige vergoeding te vorderen van geleden schade.
Artikel 11: reclame
 • Reclames over direct waarneembare gebreken dienen binnen 15 dagen na de aflevering c.q. na de verrichting van de diensten schriftelijk bij Lessieux te worden ingediend, bij gebreke waarvan het product wordt geacht deugdelijk te zijn afgeleverd c.q. de diensten deugdelijk zijn verricht.
Artikel 12: ontbinding
 • Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig nakomt dan wel niet behoorlijk nakomt, overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, zijn producten en/of goederen geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen of anderszins insolvent blijkt, is Lessieux gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte eenzijdig te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en de geleverde nog niet betaalde producten en/of goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op volledige schadeloosstelling. In al deze gevallen is iedere vordering op Opdrachtgever terstond en ineens opvorderbaar.
 • Opdrachtgever verplicht zich Lessieux te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 13: aansprakelijkheid en garantie
 • Lessieux is niet tot enigerlei schadevergoeding gehouden anders dan uit hoofde van hetgeen in dit artikel is bepaald, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders wordt overeengekomen. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde dan ook of van welke strekking ook, waaronder begrepen vergoeding van gevolgschade, zijn uitgesloten, behoudens de aansprakelijkheid krachtens de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
 • Voor producten dan wel onderdelen van een product die niet door Lessieux in het verkeer zijn gebracht, kan Lessieux niet aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever dient zich in geval van het voordoen van productschade rechtstreeks tot de fabrikant te wenden. Lessieux verplicht zich alle mogelijk informatie te verstrekken aan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Lessieux te dier zake voor eventuele aansprakelijkheid jegens derden.
 • Lessieux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door haar of door haar ondergeschikten en personen die door haar te werk zijn gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld. Deze uitsluiting geldt niet alleen jegens Opdrachtgever en zijn personeel doch ook jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart Lessieux te dier zake voor eventuele aanspraken van derden.
 • Indien door enigerlei oorzaak schade is ontstaan zijn partijen verplicht zo veel mogelijk schadebeperkende maatregelen te treffen
 • Lessieux staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en/of goederen alsook voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten. Onverminderd het bepaalde in lid2 van dit artikel zullen gebreken aan de geleverde goederen, waarvan Opdrachtgever aantoont dat deze reeds bij aflevering bestonden, uitsluitend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door Lessieux voor eigen rekening worden hersteld dan wel vervangen. Opdrachtgever dient Lessieux onmiddellijk van dergelijke gebreken in kennis te stellen en tevens al datgene te doen opdat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Opdrachtgever is gehouden Lessieux tot garantieverlening in staat te stellen.
 • Lessieux is niet verplicht tot enige garantie indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting welke voor hem uit de betreffende overeenkomst voortvloeit, nakomt.
 • Voor onderdelen en/of producten en/of goederen door Lessieux betrokken van derden, gelden de garantiebepalingen van die derden. Door Lessieux voor deze onderdelen verstrekte gegevens betreffende capaciteiten, prestaties en resultaten zijn gebaseerd op mededelingen en gegevens verstrekt door de fabrikanten van die onderdelen.
 • Wanneer fouten, gebreken en storingen zijn toe te schrijven aan ondeskundige behandeling door Opdrachtgever danwel zijn personeelsleden c.q. derden vervalt de garantieplicht van Lessieux. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever, zijn personeel dan wel derden reparaties gedurende de garantieperiode verrichten dan wel het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden aanwendt.
 • Opdrachtgever biedt Lessieux de gelegenheid om reparaties en onderhoud ongestoord en onbelemmerd te verrichten.
 • Indien Lessieux ter voldoening van zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 14: geschillen, geheimhouding en toepasselijk recht
 • Op de met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens de andere partij betreffende.
 • Eventuele geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Middelburg tenzij Lessieux de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter ter woon- of verblijfplaats van Opdrachtgever

 

Programmatuur / software

Voor software aanbiedingen en leveringen zijn tevens de navolgende bijzondere voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 15: oplevering en acceptatie
 • De oplevering van programmatuur/software wordt geacht te zijn voltooid op het moment dat de programmatuur/ software aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De programmatuur wordt na oplevering geacht te zijn aanvaard indien geen acceptatietest plaatsvindt of indien deze wel heeft plaatsgevonden en de acceptatietest goed is verlopen
 • Onverwijld nadat Lessieux programmatuur/software aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, zal Opdrachtgever in overleg met Lessieux desgewenst een acceptatietest doorvoeren. In het geval dat is overeengekomen dat Lessieux geleverde programmatuur zal installeren en/of implementeren zal Opdrachtgever in overleg met Lessieux onverwijld na installatie of implementatie een acceptatietest uitvoeren.
 • Acceptatie van de geleverde programmatuur/software mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine gebreken, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Lessieux om deze fouten in het kader van de garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen.
 • Eventuele fouten in de geleverde programmatuur/software zullen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering, in het geval Lessieux voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen, binnen 8 dagen na de installatie of implementatie, schriftelijk aan Lessieux worden gemeld. Van een fout in de programmatuur/ software is slechts sprake indien deze ten overstaan van Lessieux kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat de bedoelde programmatuur /software niet voldoet aan de door Lessieux schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk programmatuur/software, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken aan Lessieux.
 • Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen fout door Opdrachtgever gemeld dan geldt de geleverde programmatuur/software als door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd, onverminderd het bepaalde in artikel 13 (garantie).
 • Voor softwareontwikkelingwerkzaamheden geldt dat de Lessieux een schatting van de opleveringsdatum van de programmatuur/software zal afgegeven op basis van de gegevens die haar bij aanvaarding van een opdracht ter beschikking staan. Indien op grond van deze gegevens en/of op grond van welke oorzaak dan ook de geschatte opleveringsdatum zal worden overschreden, zal Lessieux dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend maken. Lessieux zal al het redelijke in het werk stellen om opgegeven levertijden dan wel afgegeven schattingen voor opleverdata na te komen doch is hieraan niet gebonden. Overschrijding geeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet c.q. grove schuld aan de zijde van Lessieux.
Artikel 16: Levering Software en installatie
 • Tenzij anders is overeengekomen draagt Lessieux zorg voor aflevering van de in de overeenkomst genoemde (maatwerk)-programmatuur/software en is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de installatie op de daarvoor bestemde dan wel in de overeenkomst aangegeven apparatuur en voor de implementatie van de programmatuur.
Artikel 17: Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten
 • De auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op door Lessieux (door)ontwikkelde en/of verstrekte (maatwerk)-programmatuur/software berusten, voor zover niet anders zal blijken, bij Lessieux of de toeleverancier die Lessieux het recht heeft verstrekt deze programmatuur/software aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verkrijgt nimmer intellectuele eigendomsrechten op door Lessieux ontwikkelde en/of geleverde (maatwerk)-programmatuur/software, met inbegrip van analyses, ontwerpen, informatiseringadviezen en overige door Lessieux aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of goederen
 • Lessieux garandeert dat de door haar ontwikkelde programmatuur geen inbreuk maakt op enig in Nederland geldend recht van derden en het gebruik daarvan ook niet onrechtmatig is jegens derden. Zij vrijwaart, met betrekking tot de door haar ontwikkelde programmatuur, Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake (vermeende) inbreuken op hun rechten. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Lessieux zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend auteursrecht of recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Lessieux een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Lessieux het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruikersvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen ongestoord kan blijven gebruiken.
 • Lessieux verleent aan Opdrachtgever het recht om de door Lessieux ontwikkelde software of maatwerken met de daarbij horende documentatie te gebruiken. Het gebruikersrecht geldt uitsluitend voor de objectcodes van de betreffende software of maatwerken. Het gebruiksrecht is niet exclusief, niet overdraagbaar en niet sublicensieerbaar.
 • Opdrachtgever is voor het gebruiksrecht van de bedoelde software of maatwerken een licentievergoeding verschuldigd. Het gebruiksrecht voor de bedoelde software of maatwerken gaat in op het moment van implementatie van de programmatuur op de bedoelde apparatuur, met dien verstande dat het gebruiksrecht in geen geval op een eerdere datum zal ingaan dan de datum van ontvangst van de door Opdrachtgever aan Lessieux verschuldigde vergoedingen.
 • Het gebruiksrecht voor de door Lessieux ontwikkelde en geleverde software of maatwerken geldt voor onbepaalde tijd, tenzij Lessieux met Opdrachtgever een periodieke licentievergoeding is overeengekomen. In een zodanig geval wordt het gebruiksrecht uitsluitend verleend voor die perioden, waarvoor Opdrachtgever de licentievergoeding heeft voldaan
 • Het gebruiksrecht voor ter beschikking gestelde updates en releases van de door Lessieux ontwikkelde en reeds ter beschikking gestelde programmatuur (maatwerken uitgezonderd), wordt uitsluitend verleend uit hoofde van een daartoe door Opdrachtgever met Lessieux afzonderlijk afgesloten overeenkomst, onder de voorwaarden als opgenomen in die overeenkomst.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor het gebruik van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (maatwerk)-programmatuur/software voorts het volgende:
  • Opdrachtgever zal de bedoelde software of maatwerken uitsluitend ten behoeve van zichzelf in het kader van zjjn normale bedrijfsuitoefening gebruiken en zal de programmatuur of kopieën daarvan op geen enkele wijze aan derden verstrekken, verhuren, uitlenen of op enige wijze ter inzage geven of de programmatuur verzenden via een netwerk met toepassing van informatie technologie, dan wel op enige wijze aan derden de gelegenheid tot overtreding van de in de overeenkomst genoemde (gebruiks-) voorwaarden geven;
  • Opdrachtgever zal de bedoelde programmatuur uitsluitend overeenkomstig de in de documentatie en de overeenkomst beschreven doeleinden en instructies gebruiken;
  • Opdrachtgever zal op geen enkele wijze kopieën van de software of maatwerken vervaardigen, zulks met uitzondering van kopieën voor back-up doeleinden voor zover dit noodzakelijk is;
  • Opdrachtgever zal op geen enkele wijze enige aanduiding van auteurs-, merk- of eigendomsrecht wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken;
  • Indien in de overeenkomst is vermeld dat de programmatuur bestemd is om te functioneren op specifieke apparatuur of locatie dan is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik op die apparatuur en/of locatie. Gedurende een storing in de bedoelde apparatuur is Opdrachtgever gerechtigd de programmatuur op andere apparatuur te gebruiken, mits Lessieux onverwijld in kennis is gesteld en slechts gedurende die storing;
  • Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, is Opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur door meer dan één gebruiker gelijktijdig te (laten) gebruiken;
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Lessieux ontwikkelde (maatwerk)-programmatuur/software geheel of gedeeltelijk te decompileren, disassembleren of te reverse engineeren, voor zover zulks niet uitdrukkelijk ingevolge de Europese Richtlijn Softwarebescherming (91/250/EEG) is toegestaan;
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd afgeleide (maatwerk)-programmatuur/software of andere op de door Lessieux ontwikkelde en of verstrekte (maatwerk)-programmatuur/software te schrijven, ontwikkelen of laten ontwikkelen, behoudens voorzover zulks voorafgaand schriftelijk door Lessieux is toegestaan;
  • Opdrachtgever zal op geen enkele wijze wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in de (maatwerk)-programmatuur/software (doen) aanbrengen;
  • Indien met behulp van de (maatwerk)-programmatuur/software andere applicaties kunnen worden gegenereerd, erkent Opdrachtgever dat deze applicaties in de door Lessieux geleverde (maatwerk)-programmatuur/software of een gedeelte van de door Lessieux geleverde (maatwerk)-programmatuur/software is geïncorporeerd. Het auteursrecht ter zake van deze applicatie (exclusief de geïncorporeerde (maatwerk)-programmatuur/software van Lessieux) berust als dan bij Opdrachtgever, doch is Opdrachtgever gehouden ter zake van deze applicatie de bepalingen genoemd in deze voorwaarden stipt na te leven en Lessieux een redelijke vergoeding te betalen voor de geïncorporeerde (maatwerk)-programmatuur/software van Lessieux, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd de software voor personen toegankelijk te maken die bij de ontwikkeling en/of verkoop van andere software of programmatuur zijn betrokken;
 • Bij overtreding van het in lid 7 bepaalde, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Lessieux, onverminderd de overige rechten van Lessieux, een direct opeisbare boete van 22.500 (tweeëntwintig duizend vijfhonderd) Euro per overtreding, alsmede een boete van 10% (tien procent) van het bedoelde boetebedrag voor elke dag dat de overtreding heeft geduurd en/of voortduurt; een en ander onverminderd de verplichting van de gebruiker tot betaling van de volledige schadevergoeding voor de overtreding, ingeval de schade meer dan de voornoemde boetebedragen mocht belopen. Eventueel betaalde boetes worden dan in mindering gebracht op de verschuldigde schadevergoeding.
 • Ter bescherming van haar programmatuur staat het Lessieux vrij technische maatregelen te nemen. Daarnaast zal Opdrachtgever Lessieux toegang verlenen tot de locatie(s) waar de software in gebruik is opdat Lessieux zich kan overtuigen van de juiste naleving van het in dit artikel bepaalde.
 • Indien en voor zover de softwareproducten en/of goederen door Lessieux zijn ontwikkeld, behoudt Lessieux de volledige en uitsluitende beschikking over alle kennis, kunde en vaardigheden welke aan deze ontwikkeling ten grondslag hebben gelegen. Lessieux zal steeds gerechtigd zijn de in de vorige zin bedoelde kennis, kunde en vaardigheden ten behoeve van andere opdrachten of projecten aan te wenden zonder hiervoor enige vergoeding of compensatie in welke vorm dan ook aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.
Artikel 18: Ontwikkeling van maatwerk- en applicatieprogrammatuur
 • Indien Lessieux voor Opdrachtgever maatwerk of applicaties vervaardigt, zal Lessieux deze werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 • Tenzij in de opdrachtbevestiging of licentieovereenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van maatwerk of applicaties in verschillende fasen te weten:
  • schriftelijke inventarisatie door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van het maatwerk c.q. de applicaties en - indien noodzakelijk - de vervaardiging door Lessieux van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het maatwerk;
  • vervaardiging door of namens Lessieux van het maatwerk c.q. de applicatie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp;
  • indien en voor zover dit is overeengekomen, de installatie en implementatie van het maatwerk of de applicatie door Lessieux.
 • Iedere fase kan desgewenst worden afgesloten met een accorderen door Opdrachtgever van de tot dan toe verrichtte diensten of het vervaardigde maatwerk of de applicaties. Lessieux is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang Opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.
 • De in lid 2 sub a bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het maatwerk zullen na accorderen door Opdrachtgever deel uitmaken van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen in een nieuwe inventarisatie of functioneel ontwerp, dat alsdan deel uit zal maken van de overeenkomst, terwijl het oorspronkelijke functioneel ontwerp voor zover gewijzigd, wordt geacht te zijn vervallen.
 • Terzake van maatwerk is het gestelde in artikel 17 (intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten) gelijkelijk van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever niet de beschikking over de broncodes en/of ontwikkeldocumentatie.
Artikel 19: Garantie programmatuur / software
 • Tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen gelden uitsluitend de onderstaande garantieverplichtingen van Lessieux.
 • Op door Lessieux geleverde programmatuur/software geldt een garantietermijn van 90 dagen, ingaande op de datum van het ter beschikking stellen van de programmatuur/software aan Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Lessieux uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het nemen van de redelijkerwijs relevante maatregelen die de fout kunnen wegnemen of beperken en tot het naar beste vermogen opsporen en herstellen van tekortkomingen ten aanzien van de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties, mits de fouten door Opdrachtgever binnen voornoemde termijn schriftelijk zijn gemeld aan Lessieux. Als tekortkomingen (gebreken) zullen slechts ernstige, door Opdrachtgever aan te tonen afwijkingen, van de functionele specificaties worden aangemerkt. Herstel van gegevens die eventueel zijn verloren gegaan valt nimmer onder de garantie.
 • Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat (maatwerk)-programmatuur/software zonder onderbreking en/of ondergeschikte gebreken zal werken of dat alle geconstateerde gebreken zullen (kunnen) worden verholpen.
 • Door Lessieux worden geen garanties gegeven op programmatuur/software die door of via Lessieux is geleverd doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn.
 • In het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessieux, eigenhandig wijzigingen in de door Lessieux geleverde programmatuur/software aanbrengt of laat aanbrengen, vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Lessieux dan gerechtigd het overeengekomen onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden of enig recht op schadevergoeding bestaat
Artikel 20: Software van toeleveranciers
 • Indien en voor zover Lessieux programmatuur/software van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Lessieux en Lessieux zal deze aan Opdrachtgever op verzoek toezenden, mits zij niet reeds door Lessieux zijn of worden verstrekt aan Opdrachtgever bij levering van de programmatuur/software. Indien en voorzover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Lessieux om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 • Lid 1 geldt onverminderd indien de programmatuur/software van derden gezamenlijk met of geïncorporeerd in de Lessieux software wordt geleverd.
Artikel 21: Wijziging van de overeenkomst - meerwerk
 • Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt alsdan dat de overeengekomen tijdsplanning van de overeenkomst onder omstandigheden moet worden aangepast. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium, de kostenvergoedingen of de hoogte van de gebruiksrechtvergoeding beïnvloedt, zal Lessieux de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 • Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst, als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Lessieux werkzaamheden moeten worden verricht, die in beginsel niet waren overeengekomen, zullen die werkzaamheden als meerwerk, op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 22: Prijzen en tarieven bij levering programmatuur / software
 • Indien is overeengekomen dat Lessieux het in artikel 23 beschreven onderhoud en/of ondersteuning uitvoert, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd welke nader zal worden overeengekomen.
 • Indien met Opdrachtgever is overeengekomen dat deze een release van de programmatuur / software van Lessieux zal betrekken, is Lessieux, wanneer de bedoelde release niet in het kader van een onderhoudsovereenkomst wordt verstrekt, gerechtigd hiervoor een aanvullende gebruiksrechtvergoeding in rekening brengen.
 • Voor alle overige door Lessieux ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten ontwikkelingswerkzaamheden, waaronder mede begrepen de ontwikkeling van (maatwerk)-programmatuur/software c.q. applicaties en het verrichten van installatie en implementatiewerkzaamheden is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.

 

Onderhoud en ondersteuning

Voor onderhoud en ondersteuning zijn de navolgende bijzondere voorwaarden van toepassing

 

Artikel 23: Onderhoud en ondersteuning
 • Bepalingen ter zake uitvoering van onderhoud en ondersteuning zijn uitsluitend van toepassing indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen. De onderhouds- en/of ondersteuningswerkzaamheden gelden initieel voor een periode van drie jaar en worden daarna steeds jaarlijks automatisch verlengd tenzij één der partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de betreffende onderhouds- en/of ondersteuningsperiode schriftelijk opzegt.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft het onderhoud en/of ondersteuning uitsluitend betrekking op de door Lessieux ontwikkelde en geleverde programmatuur/software van de laatste update of release. Indien is overeengekomen dat Lessieux onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot maatwerk of applicaties uitvoert, is het gestelde in dit artikel daarop gelijkelijk van toepassing.
 • In het kader van de onderhouds- en/of ondersteuningswerkzaamheden en indien overeengekomen zal Lessieux naar beste kunnen:
  • Opdrachtgever informeren omtrent de beschikbaarheid van door Lessieux ontwikkelde uitbreidingen en verbeteringen van de programmatuur/software in de vorm van updates en releases;
  • aan Opdrachtgever nieuwe releases van de Software verstrekken. Opdrachtgever zal deze nieuwe releases na ontvangst (door Lessieux laten) installeren;
  • op verzoek van de contactpersoon van Opdrachtgever als genoemd in de overeenkomst aan deze telefonische ondersteuning verstrekken bij het gebruik van de programmatuur/software;
  • door Opdrachtgever geconstateerde en door Lessieux erkende gebreken in de geleverde programmatuur/software trachten op te sporen en te herstellen in een volgende update;
  • Opdrachtgever in kennis stellen van de uitgifte van releases teneinde hem in staat te stellen door aanschaf van die releases de functionaliteit van de programmatuur/software te vergroten.
 • Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
  • het niet correct functioneren van de programmatuur als gevolg van onvolkomenheden in apparatuur, of (systeem)programmatuur waarop of in samenhang waarmee de bedoelde programmatuur wordt gebruikt;
  • het niet correct functioneren van de programmatuur indien deze in samenhang met niet door Lessieux geleverde of geadviseerde programmatuur wordt gebruikt;
  • gebruik van de programmatuur in strijd met de bijbehorende documentatie of instructies van Lessieux;
  • het niet correct functioneren van de programmatuur als gevolg van onzorgvuldig beheer door Opdrachtgever
 • Desgewenst kunnen door Lessieux (na als dan te bereiken overeenstemming) andere onderhoudswerkzaamheden als de vorenbedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie, aan de hand van de alsdan geldende tarieven.
 • Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot ter beschikking stellen van de programmatuur/software een overeenkomst voor onderhoud en/of ondersteuning is aangegaan, kan Lessieux door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg en bij de Rechtbank te Middelburg